Algemene voorwaarden

Art. 1

Behoudens uitdrukkelijk en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben onderstaande contractvoorwaarden voorrang op de contractvoorwaarden voorkomende op de documenten van onze medecontractant– hierna genoemd koper – en dienen deze laatste als niet-bestaande te worden beschouwd.

Art. 2

Alle bestellingen opgenomen door onze verkopers, zijn slechts definitief aanvaard wanneer zij het voorwerp uitmaken van een schriftelijke verkoopsbevestiging wat betreft model en prijs.

De klant draagt zelf de verantwoordelijkheid om bij bestelling zijn administratieve bestelreferenties door te geven, en dit uiterlijk de 5e van de maand volgend op de maand waarin de bestelling werd geplaatst. Een gebrek aan tijdige opgave ontslaat de verkoper van elke vermelding hiervan op de factuur.

Art. 3

De aangegeven leveringstermijnen zijn niet bindend en worden slechts ten titel van inlichting gegeven. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

Wanneer de goederen ter beschikking zijn en onze ingebrekestelling tot afname is gedurende 14 dagen zonder gevolg ge bleven, dan wordt het contract beschouwd als zijnde van rechtswege verbroken. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 4 van toepassing.

Art. 4

In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30 % van de waarde van de bestelling. In het geval echter waarin de gekochte goederen in productie of herstelling zijn heeft de verkoper recht op een integrale schadeloosstelling, gezien elke weigering tot afname een volledig verlies betekent. Niettemin heeft de verkoper steeds het recht om ofwel de ontbinding te vorderen met schadevergoeding dan wel dwanguitvoering te vorderen.

Art. 5

Klachten met betrekking tot de geleverde goederen of diensten moeten binnen de acht dagen na de levering geformuleerd wor- den, en uiterlijk vóór het gebruik of gebeurlijke doorverkoop van de goederen. In alle gevallen waarin de niet-conformiteit van de goederen wordt opgeworpen, draagt de koper hiervan de bewijslast.

Gebeurlijke retour van goederen wordt enkel aanvaard mits voorafgaand akkoord hieromtrent en enkel samen met voorleg- ging van een kopie van de aankoopfactuur. Retourname kosten bedragen minimum 30%.

Art. 6

Garantie wordt slechts verleend op de door ons geleverde maar van derden betrokken goederen, enkel en alleen voor zover en in de mate dat er door de derden garantie wordt gegeven aan de betrokken goederen en dit mits voorlegging van de aankoopfactuur.

Op herstellingen bedraagt de garantieperiode 6 maanden na de uitvoering ervan en mits voorlegging van de herstelfactuur. De garantie zal slechts geldig zijn in geval van een normale indienststelling en een normaal gebruik en onderhoud.

Art. 7

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.

Art. 8

Behoudens andersluidend beding, vallen de transportkosten en risico’s van de goederen, de terugzending van het herstelde of vervangen materiaal, evenals het demonteren en hermonteren van onderdelen, ten laste van de koper. Wanneer de herstelling ter plaatse moet gebeuren, vallen de reis- en verblijfskosten van personeel, evenals de transportkosten en risico’s van het nodige materieel en gereedschap ten laste van de koper.

Art. 9

De factuur wordt geacht te zijn uitgereikt uiterlijk op het moment van de levering. De facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de verkoper, ongeacht de wijze waarop betaald wordt en zelfs indien de verkoper op de koper wissels trekt of deze door financiële instellingen laat ontvangen. Bijzondere betalingsvoorwaarden zijn enkel toepasselijk indien zij in duidelijke bewoordingen zijn toegestaan op de voorzijde van de factuur. Een door de klant spontaan toegepaste korting contante betaling kan nooit aan de verkoper worden tegengeworpen, zelfs niet na aanvaarding van de deelbetaling door de verkoper.

Art. 10

De gefactureerde bedragen brengen vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is een intrest op van 12% op jaarbasis en dit tot op de datum van de algehele betaling.

Art. 11

De niet-betaling van een factuur of wissel op de vervaldag (of het niet verstrekken van de gevraagde waarborgen door de klant), maakt de betaling van alle andere verschuldigde bedragen onmiddellijk eisbaar en laat de verkoper toe de levering te weigeren van alle lopende bestellingen.

Art. 12

Bij niet-betaling van de gefactureerde bedragen op de vervaldag is er van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is een forfaitaire vergoeding van 10% op de niet betaalde bedragen verschuldigd met een minimum van € 150 boven alle intresten en welkdanige kosten, inningskosten of gerechtskosten.

Art. 13

Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs. Bij niet (volledige) betaling heeft de verkoper het recht om op het even welk moment de goederen terug te nemen.

Art. 14

Op al de contracten, leveringen en werken van de verkoper is enkel het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken te Gent, dan wel het Vredegerecht te Deinze.

Art. 15

Voor onherstelde machines wordt afhankelijk van het type een minimum van € 10 aan bestekkosten aangerekend. Deze kosten vervallen bij aankoop van een nieuwe machine.

Art. 16

Er wordt een administratiekost van € 10 aangerekend voor factuurbedragen onder de € 50 inclusief btw.

Art. 17

Uw persoonsgegevens worden door UFTTOOLS-UFTLAS bv, Filliersdreef 36, B-9800 Deinze verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op dataprotection@ufttools.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking kan u terugvinden op onze website http://www.ufttools.be/privacy.